درباره ایرسا
نام : رایانت ایرسا (سهامی خاص) شماره ثبت : 482986 شناسنامه ملی : 14005430597 کد اقتصادی : 411581938916 رمینه فعالیت : الف : تحلیل، طراحی و پشتیبانی فنی نرم افزارهای جامع کاربردی ، نرم افزارهای اتوماسیون اداری و صنعتی ب: طراحی و تولید نرم افزارهای خاص در زمینه های کنترل تردد و حضوروغیاب و اتوماسیون اداری و صنعتی